سازمان تعاون روستایی هرمزگان
يكشنبه 1394/10/06 14:08:36
معرفی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

معرفی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

نام ونام خانوادگی: آقای حسین صفایی

شماره تماس: 88906070

شماره دورنگار: 88908494

آدرس الکترونیکی: manager@corc.ir

عضوهیأت مدیره

نام ونام خانوادگی: آقای سید مهدی کلاته رحمانی

شماره تماس: 88902344 و 88901518

شماره دورنگار: 88900321

آدرس الکترونیکی: board_manager@corc.ir

عضوهیأت مدیره

نام ونام خانوادگی: آقای محمدرضامحمدزاده

شماره تماس: 88902344 و 88901518

شماره دورنگار: 88900321

آدرس الکترونیکی: board_manager@corc.ir

عضوهیأت مدیره (علی البدل)

نام ونام خانوادگی: آقای محمد وحید قلفی

شماره تماس: 88939604

شماره دورنگار: 88939604

آدرس الکترونیکی: board_manager@corc.ir

شرح وظايف هيات مديره

1- سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايت ، حمايت و نظارت عاليه برسازمان اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني.

2- تهيه برنامه توسعه شبكه تعاوني در بخش كشاورزي و مناطق روستايي كشور.

3- تهيه و تنظيم آيين نامه ها و طرح هاي مورد لزوم.

4- تهيه و تنظيم بودجه سالانه بر اساس برنامه هاي سازمان و تقديم آن براي تصويب مجمع عمومي.

5- اتخاذ تصميم درباره عضويت سازمان در سازمان هاي بين المللي و منطقه اي مربوط در حدود مقررات.

6- تهيه و بررسي طرح هاي مربوط به سرمايه گذاري در شركت ها يا تاسيس آنها.

7- بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تحصيل اعتبار و يا اخذ وام نقدي و جنسي از بانك ها و موسسات مالي و بازرگاني داخلي.

8- تهيه و تنظيم گزارش فعاليت هاي انجام شده سالانه سازمان براي طرح در مجمع عمومي.

9- تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه سازمان براي تسليم به بازرسان و طرح در مجمع عمومي.

10- تهيه و تنظيم خط مشي و برنامه هاي سال بعد سازمان در جهت طرح مجمع عمومي.

11- حسابرسي سازمان به وسيله عقد قرارداد با حسابداران قسم خورده مشروط بر اين كه سمتي در سازمان نداشته باشند يا با موسسات داخلي حسابرسي واجد صلاحيت و گجزارش نتيجه آن به مجمع عمومي صاحبان سهام.

12- اتخاذ تصميم نسبت به تشكيلات اداري و فني و احتياجات استخدامي سازمان تصميمات متخذه پس از تاييد وزير جهاد كشاورزي قابل اجرا خواهد بود.

13-اتخاذ تصميم در مورد اجراي بند هاي 9-10-13-14-16-17-18-19-20-34 ماده 3 اين اساسنامه سازمان.

14- تصويب نمونه و يا متن قراردادهايي كه يك طرف آن سازمان باشد.

15- اجراي كليه مصوبات مجمع عمومي سازمان