سازمان تعاون روستایی هرمزگان
سه شنبه 1394/10/15 09:08:19
آب گرفتگی ساختمان اداره شهرستان در اثر بارندگی

ساختمان اداری تعاون روستایی شهرستان بندرلنگه بعلت بارندگی اخیر دچار آب گرفتگی شد که کارکنان با جابجا کردن بموقع وسایل و تجهیزات کامپیوتری مانع از بروز خسارت این وسایل شدند ولی متاسفانه خسارات بسیار زیادی به ساختمان مجموعه وارد گردید .