سازمان تعاون روستایی هرمزگان
شنبه 1396/11/14 11:56:34
مجمع عمومی نظام صنفی کارهای کشاورزی رودان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان رودان ،مجمع عمومی عادی نظام صنفی کارهای کشاورزی این شهرستان درتاریخ96/11/11بمنظورانتخاب اعضای جدیدهیئت مدیره وبازرس باحضوراعضا ونمایندگان آنها وسایردستگاههای مرتبط -تعاون روستایی وجهادکشاورزی-درمحل سالن نمازخانه جهادکشاورزی رودان برگزارشد.

ازمجموع165آرای مآخوذه افرادزیرباکسب اکثریت آرا به ترتیب بعنوان اعضای هیئت مدیره :

1-آقای غلامرضاانباز باکسب تعداد99 رآی

2-" حسن دوراندیش " " 85 "

3-" عبدالحسین نجفی " " 79 "

4- "حسین درویشی " " 73 "

5- "علی امیری رودان " " 47 "

وآقای افشین واحدی باکسب 100رآی بعنوان بازرس نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان رودان به مدت 3سال انتخاب شدند.