سازمان تعاون روستایی هرمزگان
سه شنبه 1394/12/04 11:14:17
عملکرد دوره آموزشی اداره تعاون روستایی شهرستان بندرعباس

ردیف

دوره آموزشی

نفر روز

مخاطبین

1

آشنایی با عملکرد نظام صنفی

20

هیات مدیره و بازرسین

2

آشنایی با کارکرد شرکت زنان هنگام

60

اعضای شرکت

3

آشنایی با نظام نامه مالی صنف

20

خزانه دار و حسابدار

4

آشنایی با تهیه و تنظیم تراز مالی

10

حسابداران

5

آشنایی با مزایده و مناقصه در تعاونی ها

10

مدیران عامل

6

آشنایی با قوانین و مقررات آیین نامه اطلاعاتی و مالیاتی در تعاونی ها

10

حسابداران

7

جمع کل

130

--