سازمان تعاون روستایی هرمزگان
دوشنبه 1395/06/08 14:42:11
برگزاری دو دوره آموزشی درشهرستان رودان

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان رودان ،این دوره ها با حضور رئیس اداره آموزش و کارشناس حقوقی سازمان و مدیر عامل اتحادیه خلیج فارس و مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی روستایی رودان برگزار شد .
در این دوره ها مفاد اساسنامه و موضوع گروههای تعاونی و برگزاری مجامع به شیوه جدیدتشریح و همچنین به نحوه تنظیم و انعقاد قراردادها و مسایل حقوقی مرتبط با شرکتهای تعاونی روستایی پرداخته ومطالب مبسوطی به شرکت کنندگان ارایه شد .