سازمان تعاون روستایی هرمزگان
يكشنبه 1398/05/06 12:58:07
قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و اسااسنامه ها

- قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و اسااسنامه های تشکل های تحت پوشش

- اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی

- حقوق شهروندی

- دستورالعمل اجرايي کارگروههاي سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

- قانون مصوبه شورای عالی اداری در خصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای

- قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت هاي تعاوني روستايي قانون

- مصوبه شورای عالی اداری در خصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای

- قانون مصوبه شورای عالی اداری در خصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

- نحوه محاسبه مابه التفاوت انتقال کسور سوابق غيررسمي

- شرکت هاي سهامي وتعاوني توليد

- اساسنامه اتحاديه تعاوني هاي روستايي استان

- اساسنامه اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي شهرستان

- اساسنامه اتحاديه سراسري تعاوني هاي كشاورزي مرغداران

- اساسنامه شركت تعاوني روستايي

- اساسنامه شركت هاي تعاوني توليد روستايي

- اساسنامه شركت تعاوني روستايي زنان

- اساسنامه نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان

- اساسنامه نظام هاي صنفي کارهاي کشاورزي

- اساسنامه صندوق تعاون روستائي

- كتاب قانون تشكيل و اساسنامه شركت هاي سهامي زراعي

- شورای امور شرکتهاي سهامي وتعاوني توليد