سازمان تعاون روستایی هرمزگان

آخرین اخبار
هنوز خبری درج نشده است.
سه شنبه 1399/11/07 08:28:04
سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان بندرعباس از توزیع 28میلیون لیتر مواد سوختی شامل گازوئیل ، بنزین توسط این شبکه تعاونی خبر داد.
شنبه 1399/11/04 10:54:33
سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان بندرعباس از مجوز بیش از 30 بانو صیاد در جزیرهنگام خلیج فارس در بهمن ماه سال 99 خبر داد.
چهارشنبه 1399/11/01 14:02:31
سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان بندرعباس از توزیع روزانه بیش از 7 تن روغن خوراکی توسط این شبکه تعاونی خبرداد.
سه شنبه 1399/09/18 09:50:42
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بندرعباس ازتوزیع 425 تن کود شیمیایی در شش ماهه اول سال 99 در شبکه تعاون روستایی این اداره خبرداد
سه شنبه 1399/09/18 09:41:03
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بندرعباس از توزیع بیش از 17 میلیون و101 هزار لیتر مواد سوختی شامل گازوئیل ، بنزین در شش ماهه اول سال 99 تاکنون توسط این شبکه تعاونی خبر داد
سه شنبه 1399/09/18 09:35:14
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بندرعباس از توزیع بیش ا ز 12 هزار تن نهاده های دامی درشش ماهه اول سال 99 توسط شبکه تعاون روستایی شهرستان بندرعباس خبر داد.
سه شنبه 1399/09/18 08:48:36
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بندرعباس از توزیع بیش ا ز 298تن کالای اساسی توسط این شبکه تعاون روستایی با اعتباری بیش از 73 میلیاردو 538 میلیون هزار ریال در شش ماهه اول سال 99 تا کنون خبر داد
چهارشنبه 1399/05/15 11:34:00
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بندرعباس ازتوزیع 200 تن میوه وتره بار توسط این شبکه تعاونی از ابتدای سال تا کنون خبر داد
چهارشنبه 1399/05/15 10:12:58
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بندرعباس از توزیع بیش ا ز 450 تن کالای اساسی ومیوه وتره بار توسط این شبکه تعاون روستایی با اعتباری بیش از 48 میلیاردو 960میلیون ریال ازابتدای سال تا کنون خبر داد
شنبه 1399/04/28 12:04:39
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بندرعباس ازتوزیع 1هزارو 500 تن کود شیمیایی درسال 98 در شبکه تعاون روستایی این اداره خبرداد